ברוכים הבאים לבלוג של פילוביץ' שחף
בישראבלוף מגלה פילוביץ שחף לעם ישראל
את כל מה שהתקשורת מקפידה להסתיר

לכבוד יו"ר כנסת ישראל: : "שדלנות פסולה ומטעה המבוצעת בכנסת על ידי "הקרן החדשה לישראל"

אזרחים ישראלים החפצים בחיים במדינה מתוקנת. פילוביץ שחף 15.02.2012 01:39
לחץ/י על התמונה: (*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF

לחץ/י על התמונה: (*) פניה למבקר המדינה - הנדון: דרישה לחקירת החברה "ניו ישראל פונד" NIF


אנו, אזרחים ישראלים, מתכבדים לפנות ליו"ר הכנסת הנכבד, לאור הצעדים הנחושים אשר ננקטו על ידך כנגד פעילותם של השדלנים בכנסת, ולהביא לידיעתך פרטים אודות פעילות שדלנית פסולה ומטעה, הנעשית כדרך קבע במסדרונות הכנסת ובוועדותיה השונות מטעם "התאגיד שתי"ל" )"שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי"( המייצג מס' קואליציות וארגונים שונים.ע"פ המפורסם באתר האינטרנט של "ארגון שתי"ל", הארגון, אשר נוסד כעמותה רשומה )מס' 
580060333(  בשנת 1983, ע"י חברת חוץ בשם "ניו ישראל פונד" )ח.פ. 560008179(  הידועה בשם השגוי 
והמטעה "הקרן החדשה לישראל" )להלן: "החברה"(, "פועל בשורה הראשונה של המאבק לשינוי חברתי
בישראל", ומפעיל בין השאר את "המרכז לשינוי מדיניות"
1
אשר "פועל על מנת לקדם,  לסייע ולהוביל
מהלכים לשינוי חברתי ולשינוי מדיניות בקרב הממסד ובחברה הישראלית". עוד מצוין שם, כי 
"המהלכים והפעולות המגוונות בתחום שינוי המדיניות שהוביל שתיל בעשרים וחמש שנותיו,  הביאו
להישגים לא מעטים בזירה הפרלמנטרית, במשרדי ממשלה, ובהשפעה על סדר היום הציבורי"
במסגרת זו, "ארגון שתי"ל" מפעיל מטעמו שדלנית רשמית
2
, וכן נציגים נוספים, המבצעים פעילות 
שדלנית ענפה בקרב חברי הכנסת ועובדיה, הן בוועדות הכנסת השונות והן במסדרונות ובלשכות השונות.
על ההיקף הנרחב של הפעילות השדלנית המבוצעת בכנסת ע"י נציגי "שתיל", ניתן ללמוד מעשרות אלפי 
הופעותיהם בפני וועדות הכנסת השונות לאורך השנים
3
)ראה נספח א'(, כמו גם פרסומיהם הרבים אודות 
פעילותם הפוליטית, והמאבקים התקשורתיים והפרלמנטריים המנוהלים על ידם.
ואולם, מדובר כאמור בהתנהלות פסולה, מטעה, בלתי חוקית ובלתי דמוקרטית בעליל, שכן אין כל 
ארגון רשום בישראל בשם שתי"ל,  וזאת לאור העובדה כי העמותה הרשומה במסגרתה פעל "שתי"ל" 
בעבר, נמחקה
4
בשנת 1995, ומאז למעשה, מהווה "שתי"ל" חלק בלתי נפרד מהחברה לכל דבר ועניין, 
כפי שמפורסם באתר האינטרנט של החברה
5
: "האם "שתיל" הוא ארגון נפרד מהקרן ?
לא. שתיל הוא הזרוע הביצועית של הקרן, חלק בלתי נפרד ממנה ואינו מהווה יישות משפטית נפרדת".
                                                          
1
http://www.shatil.org.il/services/policy
2
"הגב' שלומית אשרי"
3
ע"פ חיפוש המונח שתי"ל שבוצע באתר האינטרנט של הכנסת.
4
ע"פ מרשמי רשם העמותות )עמותה מס' 580060333  "שתיל שרות תמיכה וייעוץ לארגוני מתנדבים העמותה נמחקה"(
5
http://www.nif.org.il/about/faqs2
על אף זאת,  ממשיכה החברה כדרך קבע להציג את "שתי"ל" כארגון עצמאי בפני הכנסת וועדותיה 
השונות, כמו גם משרדי ממשלה וגופי שלטוניים נוספים כגון: משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, 
המשרד להגנת הסביבה, משרד הקליטה, משרד החינוך, משרד המשפטים, משרד הרווחה, משרד
התעשייה,  המסחר והתעסוקה, , המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ועדת
השרים לעניין השירות הממשלתי לציבור וממשל פתוח ועוד, וזאת באופן פסול ובלתי חוקי, ותוך הטעיה
חמורה וחוסר שקיפות משווע, המביאים לפגיעה בשלטון החוק ובכללי המנהל התקין.
למותר לציין, כי בטופס "בקשה להיתר לפעול כשדלן בכנסת - לפי חוק הכנסת,  התשנ"ד-1994", המוגש
ליו"ר הכנסת, באמצעות ראש אגף הקשר עם הציבור בכנסת, על המבקש להצהיר כי הינו מתחייב לפעול 
לפי הוראות חוק הכנסת התשנ"ד-1994 שעניינו "שדלנים", וכן כי כל הפרטים שמסר הינם אמת.
ויודגש,  כי התנהלותה הבלתי תקינה של החברה המתוארת לעיל, מקבלת משנה תוקף נוכח "הקווים
המנחים" המפורסמים באתר החברה
6
, "המשקפים שלושה עקרונות מרכזיים", וביניהם: "שקיפות למול
הארגונים, תורמים והציבור הרחב, עמידה בסטנדרטים של אמינות, אחריּותיּות )Accountability( ומינהל
תקין".  וכן נוכח דבריה של נשיאת החברה, פרופ' נעמי חזן, מתוך מאמרה "חוקיות ושקיפות מעל לכל"
7
 ,
אשר התפרסם באתר "הארץ" בחודש יולי 2010: 
"ארגון שרוצה לקדם פעילות חינוכית אמיתית, בעד ההתנחלויות או בעד סיום הכיבוש, זכאי לעשות זאת 
ובלבד שעמד בכל דרישות הגילוי הנאות החוקיות בישראל ובמדינת התורם. הקרן החדשה מקפידה על 
עקרונות אלה, כדי שכל אדם יוכל להתוודע בדיוק לכל פעולה שלנו, בלי להזדקק ל"תחקירים" 
ה"חושפים" את מה שאנחנו מדווחים עליו ממילא בפרסומינו. זהו הקו המבחין בין מי ששומרים על 
ישראל כמדינה דמוקרטית ומתקדמת לבין המבקשים לדרדר אותה למשהו אחר, סגור ומדיר."
ובכן, הצהרות לחוד ומעשים לחוד,  שכן במעשיה המתוארים לעיל,  אין לא חוקיות ולא שקיפות, ההפך 
הגמור הוא הנכון! מדובר בהטעיה מתמשכת של הכנסת, הממשלה ומשרדיה השונים, והציבור בכללותו, 
הנעשית בחוסר תום לב ובחוסר שקיפות משווע,  מבלי ליתן כל גילוי נאות לכך כי מדובר בגוף פיקטיבי 
חסר כל יישות משפטית, המהווה חלק בלתי נפרד מהחברה, על כל המשתמע מכך,  לרבות העובדה כי 
"הקרן החדשה לישראל", הממומנת בין השאר ע"י מדינות זרות, מפעילה את מירב משאביה למימון 
ארגונים אנטי ישראלים ואנטי ציוניים, ולקידום האינטרסים הפוליטיים והמדיניים של מממניה הזרים, 
לרבות שלילת זהותה היהודית של מדינת ישראל, וחתירה להפיכתה למדינת כל אזרחיה )בהיבט 
הלאומי(, לצד מדינה פלסטינית משוללת יהודים, בגבולות שהיו לפני "הכיבוש" בשנת 1967. 
למותר לציין, כי הפעילות הפוליטית והשדלנית הנ"ל, חורגת מתיאור החברה ומטרותיה,  המוגדרים
במרשמי רשם החברות כ- "איסוף כסף למטרות צדקה".
8
                                                          
6
http://www.nif.org.il/about/guidelines
7
http://www.haaretz.co.il/opinions/1.1213962
8
http://147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesDetails.aspx?id=5600081793
עוד יצוין, כי בדומה לשדלנים המייצגים חברות עסקיות, המביאים במישרין ובעקיפין לקידום 
האינטרסים הכלכליים של אותם גופים, הרי שגם בענייננו, השדלנות המבוצעת ע"י החברה במסווה תחת 
השם "שתי"ל", לרבות בנושאים מהותיים הנוגעים אליה ולפעילותה באופן ישיר, )כגון ועדת החקירה 
הפרלמנטרית לבדיקת המימון הזר של ארגונים ישראלים הפועלים לקידום דה-לגיטימציה לישראל 
ולחיילי צה"ל, תיקון חוק העמותות, החוק למניעת חרם ועוד(, משמשים את החברה בפרסומיה השונים 
המיועדים לתורמים בארץ ובעולם, המפצירים בהם לתרום למען המשך פעילותה הפוליטית המתוארת 
לעיל, החורגת כאמור ממטרותיה הרשמיות.
וכך, באין מפריע, פועלת לה בבית המחוקקים הישראלי חברת חוץ זרה במסווה של עמותה חברתית ללא 
כוונת רווח, ומקדמת את תפיסותיה האנטי ישראליות והפרו פלסטיניות בקרב מקבלי ההחלטות ונבחרי 
העם, הן בוועדות הכנסת והן במסדרונות המשכן. תופעה פסולה ובלתי חוקית זו חייבת להיפסק!
אשר על כן, אנו מבקשים מיו"ר הכנסת הנכבד,  לנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותו, לרבות פניה 
ליועמ"ש לכנסת, וליועץ המשפטי לממשלה, על מנת לשים סוף להטעיה המתמשכת בכנסת ובמשרדי
הממשלה, הנגרמת ע"י "הקרן החדשה לישראל" והשדלנים מטעמה הפועלים במסווה תחת השם
"שתי"ל", לרבות ע"י שלילת ההיתר לפעול כשדלן בכנסת, ונקיטת הצעדים המתאימים בגין הצהרת 
הפרטים הכוזבים המופיעים בטופס הבקשה אשר הוגש מטעמה ליו"ר הכנסת הנכבד.
כמו כן, מתבקש יו"ר הכנסת הנכבד להורות על איסור גורף לפעול תחת השם "שתי"ל" ברחבי המשכן, 
לרבות בוועדות הכנסת השונות, וכן כי על כל אדם הפועל מטעם "הקרן החדשה לישראל", )לרבות מטעם 
"שתי"ל"(, להציג עצמו כפועל מטעם חברת החוץ "ניו ישראל פונד", אשר הינו שמה הרשמי של החברה 
כפי שמופיע במרשמי רשם החברות.
בכבוד רב,
אזרחים ישראלים החפצים בחיים במדינה מתוקנת
העתקים:
משרד מבקר המדינה, משרד ראש הממשלה, משרד היועץ המשפטי לממשלה, לשכת היועץ המשפטי 
לכנסת, חברי כנסת, גופי תקשורת.4
נספח א'
בשל חומרתה והיקפה של ההטעיה המתמשכת, יובאו להלן מס' דוגמאות מתוך אלפי ואף עשרות אלפי דיוני 
וועדות הכנסת השונות במשך השנים, בהם השתתפו נציגי "הקרן החדשה לישראל", אשר הציגו עצמם כנציגי 
"הארגון" ו/או "עמותת" "שתיל".
ויודגש, כי הדוגמאות המובאות לעיל הינן פרומיל שבפרומיל מתוך ההיקף הנרחב של הפעילות המטעה שמבצעת 
החברה בכנסת תחת השם "שתיל". לדוגמא, חיפוש המונח "שתי"ל" בפרוטוקלי וועדות הכנסת )אשר בוצע 
באתר האינטרנט של הכנסת( מעלה 12,290 תוצאות!
א. פרוטוקול מס' 92 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
9
, שם מופיעים בין המוזמנים 6 נציגי החברה תחת 
השם "שתיל":
יום חמישי, כ"א בטבת התשס"ז, )11 בינואר 2007(, שעה 09:30
ס ד ר ה י ו ם: 
הריסת בתים בכפר דהמש- בקשה לדיון דחוף של ח"כ יורם מרציאנו
מוזמנים: 
...
אסמעיל ערפאת - שתי"ל
סלאמה אלוויקי - שתי"ל
שעבאן סובחי - שתי"ל
שעבאן אבו סייף - שתי"ל
עבדאלה עסאף - שתי"ל
סמי נברי - שתי"ל
שלומית אשרי - שתי"ל פורום ערים מעורבות
ב. פרוטוקול מס' 258 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
10
,  שם מופיעים בין המוזמנים 5 נציגי החברה 
תחת השם "שתיל":
יום רביעי ג' באב התשס"ז )18 ביולי 2007( בשעה 10:00
סדר היום: מערכת החינוך במגזר הבדואי.
מוזמנים:
...
שמואל דוד – שתי"ל
נאהד שרארי – מרכזת פורום נשים למען הגיל הרך, שתי"ל
איילת דנון – יועצת תקשורת, שתי"ל
טאהר מריסא – שתי"ל
אינס מצרי – שתי"ל
ג. פרוטוקול יום עיון בנושא חוק התקציב וחוק ההסדרים
11
אשר אורגן ע"י הלשכה המשפטית של הכנסת, שם 
מופיעים בין המרצים והמוזמנים נציגי "ארגון שתיל":
יום רביעי, כ' באלול התשס"ו )13 בספטמבר 2006(, שעה 8:45
מרצים: 
...
ערן קליין - ארגון שתי"ל
...
נוכחים: 
...
ערן קליין - מנהל פרוייקט התקציב שתי"ל
רונית הד - מנהלת תחום צדק חברתי כלכלי שתי"ל
                                                          
9
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/pnim/2007-01-11-01.html
10
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/chinuch/2007-07-18-01.rtf
11
http://www.knesset.gov.il/docs/heb/seminar_budget1.htm5
ד. פרוטוקול מס' 62 מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה
12
, שם מופיעים בין המוזמנים 4 דוברים מ"עמותת 
שתיל":
יום ראשון, א' אדר התשס"ז )19 בפברואר 2007(, שעה 11:30
ס ד ר    ה י ו ם:
היערכות יישובי הצפון בעקבות יציאת צה"ל מלבנון-
ישיבת מעקב בנושא המיקלוט בצפון )דו"ח 52א', עמ' 50(
דו"ח האגף לביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה על מצב המיקלוט בקריית שמונה
מוזמנים:
...
אבי דבוש - מנהל פרוייקט כוכב הצפון עמותת שתי"ל
לאה ליברמן בנדר - אחראית תחום לובי עמותת שתי"ל
מיכאל בבלי - מכון קונקורד, עמותת שתי"ל
הדס איתן - עמותת שתי"ל
ה. פרוטוקול מס' 705 מישיבת ועדת הכספים, הצעת חוק מיסוי רווחי נפט
13
, שם מופיע ברשימת המוזמנים "אבי 
דאבוש, מנהל תכניות, שתיל":
יום ראשון, ז' באדר ב' התשע"א )13 במרץ 2011(, שעה 10:00
סדר היום:
הצעת חוק מיסוי רווחי נפט, התשע"א-2011
מוזמנים:
...
אבי דאבוש, מנהל תכניות, שתי"ל
ו. פרוטוקול מס' 323 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
14
, שם מופיע ברשימת המוזמנים "שמעון מלכה - מנהל 
המרכז לשינוי מדיניות, שתי"ל ":
יום רביעי, י"ד בשבט התשע"א )19 בינואר 2011(, שעה 9:00
סדר היום: -הצעת חוק חובת גילוי לב לגבי מי שנתמך על-ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2010
מוזמנים:
...
שמעון מלכה - מנהל המרכז לשינוי מדיניות, שתי"ל
ז. פרוטוקול מס' 243 מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
15
, בה טוענת נציגת החברה, שלומית אשרי )הרשומה 
כשדלנית מטעם "שתיל"(, כי "אני מארגון שתיל" וכי "אנחנו מקבלים תרומות, בעיקר דרך הקרן החדשה 
לישראל":
יום שני, כ"ד בחשוון התשס"ח )5 בנובמבר 2007(, שעה 11:30
סדר היום : הצעת חוק דיווח על תרומות מחוץ לישראל )תיקוני חקיקה(, התשס"ו-2006, של חבר 
הכנסת אורי אריאל )פ/421(
מוזמנים:
...
שלומית אשרי - שתי"ל
...
שלומית אשרי :       אני מארגון שתי"ל, אנחנו נותנים שירות ללמעלה מאלף עמותות.
היו"ר אופיר פינס : גם אתם מקבלים תרומות ממדינות ?
שלומית אשרי:      אנחנו מקבלים תרומות, בעיקר דרך הקרן החדשה לישראל

--------------------------------------

 
12
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/bikoret/2007-02-19.rtf
13
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/ksafim/2011-03-13.html
14
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/huka/2011-01-19.html
15
http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/pnim/2007-11-05-0

attachment לכבוד יור הכנסת - סופי בהחלט - Copy.pdf - "שדלנות פסולה ומטעה המבוצעת בכנסת על ידי "הקרן החדשה לישראל"הוספת תגובה
  מגיב אנונימי
שם או כינוי:
חסימת סיסמה:
  זכור אותי תמיד במחשב זה

כותרת ראשית:
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה לטוקבק שלי
אבקש לקבל בדואר אלקטרוני כל תגובה למאמר הזה